Juridische kennisgeving

Infrabel N.V. ontwikkelde deze website en beheert de inhoud ervan. Het gebruik van de website en de informatie die daarin wordt verstrekt, is enkel mogelijk voor zover de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden worden nageleefd. Enig gebruik van deze website houdt automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in.

1. Verantwoordelijke uitgever

De uitgever van deze website is:

INFRABEL N.V.
I-CPA Corporate & Public Affairs
Marcel Broodthaersplein 2
B-1060 Brussel
België

Ondernemingsnummer: 0869.763.267

2. Aansprakelijkheid

De bedoeling van Infrabel is om u via deze website op de hoogte te houden van zijn activiteiten, diensten en producten. Deze website dient geen reclamedoeleinden. Niets op deze website mag als een offerte, een levering van diensten of sluiting van een overeenkomst worden beschouwd.

De informatie die via deze website wordt verstrekt, is algemeen en kan derhalve niet worden opgevat als zijnde passend voor de individuele behoeften van de gebruiker of in welbepaalde omstandigheden. Infrabel doet al het mogelijke om de informatie op deze website te controleren en actueel te houden. De inhoud van deze website kan bovendien regelmatig worden aangepast. Infrabel kan echter niet garanderen dat de inhoud van de website steeds volledig, nauwkeurig en up-to-date is. Infrabel kan niet op basis van de inhoud van deze website worden beoordeeld. Voor een correcte bedrijfsbeoordeling kunt u gebruik maken van de wettelijke informatiekanalen, bijvoorbeeld de jaarverslagen.

Infrabel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de daarin verstrekte informatie. Infrabel kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van technische problemen en onbeschikbaarheid van de website. Infrabel garandeert geenszins dat de bestanden die via de website worden aangeboden compatibel zijn met de infrastructuur van de gebruiker.

Infrabel kan de inhoud van deze website op ieder ogenblik volledig of gedeeltelijk en zonder voorafgaand bericht wijzigen. Infrabel wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van fouten of het niet bijwerken van de website, behalve bij ernstige tekortkomingen of opzettelijke fouten.

3. Links naar andere websites

De websites waarnaar hyperlinks op deze website kunnen verwijzen, worden niet door Infrabel gecontroleerd en Infrabel is dus niet verantwoordelijk voor eventuele illegale inhoud op die externe websites, noch voor de hyperlinks die zelf doorverwijzen naar andere websites. De aanwezigheid van een hyperlink naar een website van derden houdt op geen enkele wijze een goedkeuring of kwaliteitswaarborg van Infrabel in.

4. Intellectuele eigendom

De inhoud van de website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan Infrabel of een derde houder is. Deze website, of bepaalde delen daarvan mogen uitsluitend worden afgedrukt of gereproduceerd voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, met de wettelijke vermeldingen die verwijzen naar de intellectuele eigendom: © Infrabel. Alle rechten voorbehouden’. Iedere persoon die deze website wenst te reproduceren of onder het grote publiek te verspreiden, dient daartoe voorafgaand de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Infrabel te bekomen.

Elk ander gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, aanpassing, verdeling, overdracht, heruitgave, bekendmaking en/of weergave van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Infrabel.

5. Bescherming van de privacy

Infrabel garandeert de bescherming van de privacy van iedere gebruiker en leeft de daarop toepasselijke wettelijke bepalingen na. De gebruiker kan deze website vrij bezoeken en informatie over onze organisatie en diensten raadplegen zonder meedeling van persoonsgegevens.

Als gebruiker van deze website geeft u Infrabel de toestemming om uw gegevens te registreren en te verwerken om zo zijn dienstverlening te verbeteren. Via deze website kan Infrabel gegevens over uw bezoek verzamelen, zoals het IP-adres waarmee u de verbinding maakt, het adres van de website vanwaar u naar de website van Infrabel werd doorverwezen, de datum en het uur van uw bezoek, de pagina’s die u op de website van Infrabel heeft bekeken en de browser die u gebruikt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de goede werking van de website te waarborgen en te verbeteren.

Alle persoonlijke gegevens die via de website worden opgevraagd, worden uitsluitend gebruikt om een door u aangevraagde actie of verrichting uit te voeren, of om een e-mail te beantwoorden die u aan Infrabel hebt gericht. Infrabel bewaart geen persoonlijke informatie.

In geen geval worden de via de website verzamelde gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden,  of doorgegeven aan derden, behalve indien de wet of omstandigheden dat vereisen om de eigendom van Infrabel te beschermen en om de rechten van Infrabel, zijn personeel, gebruikers en het publiek te beschermen.

Tot slot maakt deze website gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Cookies hebben enkel als doel de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken, of een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren, bijvoorbeeld de registratie van een taalkeuze of de registratie van de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. De bezoeker kan zijn internetbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. De bezoeker wordt er evenwel op gewezen dat, indien hij de installatie van cookies weigert, sommige delen van de site mogelijk niet correct werken of zelfs ontoegankelijk zijn, of dat bepaalde informatie niet kan worden verstrekt.

6. Contactformulier

U kunt met Infrabel contact opnemen met behulp van het contactformulier. Infrabel kan deze formulieren reproduceren, gebruiken, verspreiden enz.

Ieder formulier waarvan de inhoud als niet relevant voor de werkzaamheden van Infrabel wordt beschouwd, kan zonder gevolg blijven.

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u op ieder ogenblik uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren, aanpassen of wissen. In dat verband treedt Infrabel op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met Infrabel via info@infrabel.be.

7. Link aanmaken naar deze website

Het aanmaken van een hyperlink betekent niet dat het verbod om te kopiëren, te reproduceren of logo’s weer te geven zou vervallen.

Infrabel kan dit ook steeds zonder opgave van redenen verbieden. Voor het aanmaken van een betalende link of een link onderhevig aan enige vorm van betaling door de gebruiker, moet steeds de schriftelijke toestemming van Infrabel worden gevraagd.

Een link die op een of andere manier niet aan de hoger beschreven voorwaarden voldoet, kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website, de exploitatie en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Behalve bij dwingende bepaling zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd voor elk geschil in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.

Laatst bijgewerkt op: 03 september 2014.

9. EIGENDOMSRECHT VAN DE FOTO’S

© Antoine Rassart © Benjamin Brolet © François De Ribaucourt © Jean-Michel Hody © Sylvie Lazzer © Bart Van Tricht © Jonathan Vahsen © John Stapels © Evan Daes © David Plas © Olivier Pirard © Marc Sourbron © Ann Otte © Jonas Roosens © Olivier Polet © Frederic Swennen © Frédéric Sablon © Thomas Blairon © Geert Vanden Broeck © Dirk Van Dorpe © Lander Loeckx © Didier Bauweraerts © Thomas Desmarez © Roland Godfroid © Johan Dehon © Lieven Dirckx © Olivia Roger © Yves Vanderzeypen © Raphaël Verraghen © B. Corthouts  © Marijn Libbrecht © Kristof Debruyne © Julien Tourbach © Christophe Javaux © Alain Huyberechts © Vincent Marot © Mario Barp