Netverklaring

De spoorwegondernemingen en de andere kandidaten kunnen alle nodige informatie over de toegang tot en het gebruik van de Belgische spoorweginfrastructuur vinden in de netverklaring van Infrabel.

Inhoud van de Netverklaring

In de netverklaring, die opgedeeld is in zes hoofdstukken, komen volgende thema’s aan bod:

  1. Algemene informatie;
  2. Voorwaarden om een capaciteitsaanvraag in te dienen en toegangsvoorwaarden tot het spoorwegnet;
  3. Beschrijving van de spoorweginfrastructuur;
  4. Modaliteiten en regels omtrent de toekenning van de capaciteit;
  5. Beschrijving van het dienstenpakket van Infrabel, alsook van de andere exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners;
  6. Principes betreffende de heffingen voor de diensten van Infrabel.

Netverklaring online

Infrabel houdt de netverklaring up to date en brengt dus geregeld wijzigingen aan. In dat geval zijn de aanpassingen telkens duidelijk gemarkeerd. Het document “Wijzigingen” bevat een overzicht van de aangepaste secties in het hoofddocument en/of de bijlagen.

Op deze pagina zijn steeds twee versies van de netverklaring terug te vinden: één versie is geldig voor de huidige dienstregeling, de andere heeft betrekking op de komende dienstregeling.

Netverklaring

Bericht aan exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners

De wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, die de Richtlijn 2012/34 omzet,legt de exploitanten van dienstvoorzieningen verbonden aan het Infrabel-net en/of de dienstverleners op om informatie te verstrekken over de technische toegangsvoorwaarden en de tarieven voor de toegang tot hun installaties, alsook voor het verlenen van diensten.

Deze informatie dient opgenomen te worden in de netverklaring van Infrabel, eventueel via een link naar een website waar deze informatie gratis ter beschikking wordt gesteld.

Indien u, als exploitant van een dienstvoorziening aangesloten op ons net en/of dienstverlener, wenst dat deze informatie wordt opgenomen in onze netverklaring, kunt u steeds contact met ons opnemen via customercare@infrabel.be.