Infrabel denkt aan de economie (Prosperity)

Infrabel wil bijdragen tot de ontwikkeling van een verantwoordelijke socio-economische structuur in België.

Socio-economische ontwikkelingen in België aanmoedigen

Infrabel doet er alles aan om via duurzame mobiliteit bij te dragen tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van ons land. We investeren dus in belangrijke infrastructuurprojecten om het spoorverkeer te ondersteunen en tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten (de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding in de haven van Antwerpen, de verhoging van de spoorcapaciteit in en rond de haven van Zeebrugge, …). Met deze projecten willen we het reizigersvervoer over het spoor nieuw leven inblazen en de nodige capaciteit ontwikkelen om het spoor te promoten als goederentransportmiddel.

Socio-professionele inschakeling bevorderen

Infrabel beschouwt socio-professionele inschakeling als een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van een verantwoordelijke socio-economische structuur in België. In die optiek en om geschoolde arbeiders te vinden voor de knelpuntberoepen, organiseert Infrabel in samenwerking met HR-Rail Job Days. Deze Job Days verlopen volgens het aanwerving-in-één-dag-principe. De hele dag doorlopen kandidaten de verschillende stappen van een selectieprocedure (ze krijgen uitleg over de verschillende beroepen, er zijn terreinbezoeken voorzien en ze leggen schriftelijke testen en persoonlijke gesprekken af). Op het einde van de dag hebben de deelnemers die geslaagd zijn voor de verschillende testen, een aanwervingsbelofte op zak.

Infrabel bevordert ook de socio-professionele inschakeling door wedstrijden te organiseren zoals BERT (BElgian Railways competition for Technicians). We werken ook nauw samen met scholen om onze jongeren warm te maken voor de spoorberoepen.

Verantwoorde aankopen stimuleren

Infrabel wil ook een verantwoord aankoopbeleid voeren dat inspeelt op de noden en prioriteiten van de onderneming. We verwachten van onze leveranciers en aannemers dat ze onze gedragscode naleven. Intern organiseren we ook opleidingen over duurzame overheidsopdrachten om waar mogelijk milieubepalingen en/of maatschappelijke bepalingen in onze bestekken op te nemen.