Infrabel zal 4,3 miljard euro investeren in de periode 2017-2020 en bijkomend 1,15 miljard euro van 2018 tot 2031 - 18/12/2017

Aanvullend op het Meerjareninvesteringsplan 2017-2020 (MIP) zoals goedgekeurd op 30 mei 2017, heeft de Raad van Bestuur van Infrabel vandaag het Strategisch Meerjareninvesteringsplan 2018-2031 (SMIP) goedgekeurd. Deze aanvullende investering die werd voorgesteld door de Federale Regering zal toelaten om de werken voor het GEN opnieuw op te starten en een aantal regionale spoorprioriteiten te realiseren.

1. Meerjareninvesteringsplan 2017-2020 : 4,3 miljard euro

1.1 Veiligheid : de absolute prioriteit van Infrabel

De beveiliging van het Belgische spoorwegnet is en blijft de absolute prioriteit van Infrabel. In dit kader wordt ETCS (European Train Control System) verder uitgerold om zo het netwerk tegen eind 2022
volledig uit te rusten. Tegelijk vervolgt Infrabel zijn programma voor de modernisering en concentratie van de seinposten. Het aantal seinposten daalt van 368 in 2005 naar 11 moderne controlecentra eind 2020.

Ook de afschaffing en vervanging van de overwegen en de beveiliging van de grote spoortunnels (zoals de Brusselse Noord-Zuidverbinding) vormt een belangrijk aandachtspunt op het gebied van veiligheid.

Infrabel zal in totaal een bedrag van 1,3 miljard euro investeren in het geheel van deze projecten.

1.2 Veiligheid en stiptheid

Alle onderhouds- en vernieuwingswerken van de spoorinfrastructuur die zijn ondergebracht in deze 2de pijler komen zowel de veiligheid als de stiptheid ten goede.

In de komende jaren zal Infrabel de vernieuwing van zijn netwerk blijven voortzetten. De concentratie en modernisering van de Logistieke Centra Infrastructuur (LCI) gaat verder om eind 2018 te resulteren in 22 LCI’s en een 40 lokale antennes in vergelijking met 250 sites in 2005. De LCI’s vormen de centrale uitvalsbasis voor al het materieel en het personeel dat nodig is voor het onderhoud van de infrastructuur.

Een groot deel van de investeringen in het MIP 2017-2020 is eveneens bestemd voor de aankoop van moderne werk- en meettreinen. Dit laat een efficiëntere organisatie van het onderhoud toe en zorgt ook voor een verdere verhoging van de veiligheid van het personeel op het terrein.

Infrabel vervolgt ook vastberaden zijn digitaliseringsprogramma dat in januari 2013 werd opgestart. Dit omvat het inzetten van predictieve onderhoudstools (in plaats van een systematisch periodiek onderhoud), en ook nog de opleiding in een 3D-simulator van 1.600 schildwachten.

De totale investering voor de pijler “Stiptheid en Veiligheid” bedraagt 2,5 miljard euro.

1.3 Capaciteitsuitbreiding

Een derde prioriteit is de capaciteitsuitbreiding die de afwerking van lopende projecten beoogt en ook de bouw van nieuwe spoor- en onthaalinfrastructuur omvat. Voorbeelden van deze projecten zijn de verdere afwerking van de Spoorbypass Mechelen, het voortzetten van de aanleg voor het 3de en 4de spoor tussen Gent en Brugge en de uitbreiding van de sporenbundel in Kinkempois (= het vormingsstation in de regio Luik).

Voor al deze projecten voorziet het MIP een bedrag van 0,5 miljard euro. Deze pijler wordt aangevuld met extra middelen die de Federale Overheid vrijmaakt in het kader van het Strategisch Meerjareninvesteringsplan 2018-2031 (zie verder).

2. Strategisch Meerjareninvesteringsplan 2018-2031 : 1,149 miljard euro

Op 31 maart laatstleden besliste de Federale Regering om bijkomend 1 miljard euro ter beschikking te stellen voor de realisatie van een geheel van projecten en werken die van groot strategisch belang zijn voor het spoor en de mobiliteit. Dit bedrag werd ingeschreven onder de noemer van het ‘waardevol’ miljard.

Het saldo uit het GEN-fonds en de reeds voorziene maar nog niet uitgeoefende Waalse prefinancieringen (de prefinancieringen van Gosselies en Louvain-La-Neuve) vullen het miljard euro aan. De totaliteit van deze middelen zal toelaten de infrastructuurwerken voor het Gewestelijk ExpresNet (GEN) verder te voltooien en een geheel van regionale spoorprioriteiten te realiseren (voor meer info zie bijlage 1).

Het Strategisch Meerjareninvesteringsplan van Infrabel werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met NMBS voor de projecten die gezamenlijk zullen uitgevoerd worden. Het totale bedrag van het Strategisch Meerjareninvesteringsplan (Infrabel + NMBS) is 1,362 miljard euro (voor meer info zie de grafieken in bijlage 2).

Daarenboven zullen de Gewesten via cofinancieringen bijdragen tot de uitvoering van bepaalde regionale spoorprioriteiten. Zo investeert het Vlaams Gewest 100,0 miljoen euro en het Waals Gewest 32,5 miljoen euro. Beide investeringsbedragen komen bovenop het bedrag van 1,362 miljard euro (Infrabel en NMBS).