Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons milieubeleidsplan

Ons milieubeleidsplan geeft weer hoe we willen bijdragen tot een netwerk van duurzame, toekomstgerichte en maatschappelijk verantwoorde mobiliteit. Onze milieudoelstellingen geven onze ambitie voor 2024 weer en kijken al een stapje verder, richting 2040. Samen werken we aan de duurzame mobiliteit van morgen!

Onze milieudoelstellingen voor 2024

Bescherming van het klimaat en aanpassing van onze infrastructuur

Onze klimaatvisie ambieert om tegen 2040 CO2-neutraal te worden. Tegen 2024 willen we investeren in energie-efficiëntie, groene energie en innovatie terwijl we blijven inzetten op de samenwerking met onze stakeholders.

We stemmen onze spoorweginfrastructuur zo veel mogelijk af op de effecten van de klimaatverandering. We voorzien om tegen 2024 de mogelijke impact ervan op ons net te inventariseren.

Een ecologisch infrastructuurnet

We willen een ecologische spoorweginfrastructuur uitbouwen door fauna en flora langs de spoorlijnen te respecteren en te beschermen. We streven ernaar ons pesticide- en creosootgebruik te verminderen. We zoeken hiervoor naar alternatieven en testen die uit in pilootprojecten.

Circulaire economie

We willen onze spoorwegmaterialen maximaal hergebruiken en valoriseren. We werken voortdurend aan een selectieve afvalinzameling op werkposten en op werven. Oud ICT-materiaal schenken we een tweede leven dankzij een samenwerking met Oxfam, Close the Gap en a Smart World. We realiseren eveneens een aantal pilootprojecten rond circulaire economie.

Beperking van geluids- en trillingshinder

​​​​​​We willen geluids- en trillingshinder beperken dankzij aanpassingen aan de spoorweginfrastructuur. Het uitrusten van de sporen met railpads (geluidsdempende rubberen matten) zijn hier een innovatief voorbeeld van. Tegen 2024 werken we een geluidsstrategie uit en streven we naar een proactieve en constructieve relatie met de regionale overheden.

Strategische partnerships

​​​​​​We willen strategische partnerships met onze stakeholders opbouwen om duurzame mobiliteit samen te versterken en het milieu te beschermen. Zo participeren we in de Green Deal Achats Circulaires in Wallonië om duurzame criteria te integreren in onze opdrachten. Sinds 2020 maakt Infrabel ook deel uit van de Belgian Alliance for Climate Action (BACA), een initiatief waarbij Belgische bedrijven en organisaties zich samen engageren om ambitieuze klimaatdoelstellingen aan te gaan.

Duurzame organisatie

​​​​​​We willen Infrabel verder ontwikkelen als een duurzame organisatie en milieu en klimaat integreren in onze dagelijkse activiteiten. Dit doen we dankzij de ISO 14001-certificatie, selectieve afvalinzameling in onze containerparken, de uitrol van groene werkplekken en opleidingen en sensibilisering doorheen de hele organisatie.

Innovatie voor de spoorwegsector

We willen innovatie aanmoedigen om de spoorwegsector klaar te stomen voor de mobiliteit van morgen. We zetten in op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de energietransitie en voor de vervanging van glyfosaat en creosoot. We hechten belang aan de duurzame ontwikkeling van nieuwe spoorwegmaterialen en het hergebruik ervan, zoals we dat al doen met onze groene dwarsliggers. We werken hiervoor samen met kenniscentra en het onderwijs en lanceren pilootprojecten en haalbaarheidsstudies.