Corporate Governance & Remuneratieverslag

Infrabel hecht veel belang aan de naleving van de richtlijnen inzake corporate governance. Deze richtlijnen regelen de relaties tussen de raad van bestuur, het directiecomité en de verschillende comités van de onderneming. Corporate governance heeft als doel een goed bestuur te verzekeren en om controle uit te oefenen op de activiteiten die de openbare overheden aan Infrabel toevertrouwen.

Corporate Governance

Infrabel legt ambitieuze doelstellingen vast inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij willen onze opdrachten op ethische wijze uitvoeren en houden daarbij zo veel mogelijk rekening met onze stakeholders en het milieu. Samenwerking en transparantie zijn de pijlers van onze governance.

Infrabel heeft onder meer verschillende charters en huishoudelijke reglementen uitgewerkt die een ethisch en integer gedrag in alle omstandigheden voorschrijven (interne gedragscode, gedragscode leveranciers, reglement betreffende de bevoegdheidsdelegaties ...)

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Infrabel wordt sinds 1 januari 2017 voorgezeten door Herman DE BODE. De raad bestaat uit 14 leden, overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de vertegenwoordiging van de gewesten in de raad van bestuur van Infrabel.

De bestuurders worden gekozen volgens de complementariteit van hun competenties, namelijk:

 • financiële en boekhoudkundige analyse
 • Juridische aspecten, kennis van de transportsector
 • Expertise inzake mobiliteit
 • Personeelsstrategie en sociale relaties

Minstens een derde van de leden moet van het andere geslacht zijn. Het taalevenwicht tussen de twee landstalen moet worden nageleefd.

Samenstelling van de raad van bestuur van 01/01/2017:

 • Herman DE BODE, voorzitter van de raad
 • Luc LALLEMAND, gedelegeerd bestuurder
 • Pierre PROVOST, bestuurder
 • Sylviane PORTUGAELS, bestuurder
 • Laurent VRIJDAGHS, bestuurder
 • Florence REUTER, bestuurder
 • Ingrid CEUSTERS, bestuurder
 • Karin GENOE, bestuurder
 • Mieke OFFECIERS, bestuurder
 • Jan CORNILLIE, bestuurder
 • Ruben LECOK, bestuurder
 • Jacques ETIENNE, bestuurder
 • Karel STESSENS, bestuurder
 • Antoine DE BORMAN, bestuurder

AuditcomitÉ

Het auditcomité voert de taken uit die  in opdracht van de raad van bestuur . Het heeft de opdracht de raad van bestuur bij te staan door onderzoek van de financiële informatie, met name de jaarrekening, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen. Het auditcomité staat ook in voor de betrouwbaarheid en de integriteit van de financiële verslagen inzake risicobeheer.

Het neemt deel aan de evaluatie en het toezicht van het interne controlesysteem van de onderneming. Het onderzoekt dus ook de auditverslagen. Het waakt tevens over de toepassing van de daarin vastgelegde aanbevelingen. 

Samenstelling van het auditcomité:

 • Laurent VRIJDAGHS, voorzitter van het auditcomité
 • Maria VAN DE WIELE
 • Ruben LECOK
 • Pierre PROVOST

Benoemings- en Bezoldigingscomité 

Het benoemings- en bezoldigingscomité brengt advies uit over de door de gedelegeerd bestuurder voorgestelde kandidaatstellingen voor de benoeming van de leden van het directiecomité. Het doet ook voorstellen aan de raad met betrekking tot de bezoldiging en de voordelen die worden toegekend aan de leden van het directiecomité en aan de hogere kaderleden.

Samenstelling van het benoemings- en bezoldigingscomité

 • Herman DE BODE, voorzitter van het benoemings- en bezoldigingscomité
 • Luc LALLEMAND
 • Jan CORNILLIE
 • Jacques ETIENNE

Directiecomité

Het directiecomité staat in voor het dagelijkse beheer en de vertegenwoordiging op het vlak van dit beheer. Het is tevens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De leden van het directiecomité vormen een college en mogen de taken onder elkaar verdelen. Het college bestaat voor de helft uit vrouwen.

De leden van het directiecomité en de directors van Infrabel komen bijeen om de beslissingen van het comité voor te bereiden. Die informele vergadering vormt het executive committee.

Samenstelling van het directiecomité:

 • Luc LALLEMAND, gedelegeerd bestuurder
 • Luc VANSTEENKISTE, directeur-generaal Asset Management
 • Ann BILLIAU, directeur-generaal Traffic Management & Services
 • Christine VANDERVEEREN, directeur Finance & Business Administration en Controle.

Controle

Regeringscommissarissen

Infrabel wordt gecontroleerd door twee regeringscommissarissen. Ze worden uitgenodigd op de raad van bestuur en het directiecomité. Ze nemen ook deel aan het auditcomité. Ze hebben een raadgevende stem.

Ze zien toe op de naleving van de wetten en statuten van de onderneming. Ze waker er ook over dat de bepalingen in het beheerscontract in acht worden genomen. Elk van beiden brengt verslag uit bij de minister onder wiens bevoegdheden hij valt.

Commissarissen

 • Martin DE BRABANT
 • Maxime SEMPO

College van commissarissen

Het college van commissarissen is belast met de controle van:

 • de financiële situatie van de onderneming
 • haar jaarrekeningen
 • de regelmaat van de operaties.

Het college telt vier leden. Het Rekenhof wijs twee commissarissen aan onder zijn leden. Twee andere commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van Infrabel onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Samenstelling van het college van commissarissen

 • Erik CLINCK, vertegenwoordiger van de onderneming KPMG Bedrijfsrevisoren
 • Félix FANK, vertegenwoordiger van de onderneming BDO Bedrijfsrevisoren
 • Michel DE FAYS, adviseur aan het Rekenhof
 • Rudi MOENS, adviseur aan het Rekenhof

Remuneratieverslag

Dit deel betreft de bezoldiging van de bestuurders, managers en personen belast met het dagelijks bestuur van Infrabel, met inbegrip van het directiecomité.

Raad van bestuur

procedure

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt vastgelegd door de algemene vergadering. Daarvoor steunt ze op het voorstel van het benoemings –en bezoldigingscomité.

De bezoldigingen werden vastgelegd in 2005 en sindsdien niet geïndexeerd

Bezoldiging

Voorzitter:

 • Vast jaarlijks gedeelte: 27.200€
 • Variabel gedeelte dat bestaat uit zitpenningen:
  500€ per raad van bestuur
  400€ per comité
 • Jaarlijkse vergoeding voor werkingskosten: 2.400€

Niet-executieve bestuurders:

 • Vast jaarlijks gedeelte: 13.600€
 • Variabel gedeelte dat bestaat uit zitpenningen:
  500€ per raad
  400€ per comité
 • Jaarlijkse vergoeding voor werkingskosten: 1.200€

Bezoldiging van de niet-executive bestuurders voor het boekjaar 2016

Naam Aanwezigheid op de vergaderingen van de raad en de comités van Infrabel (Bruto)bezoldiging van de bestuurders
  Raad (totaal: 11) Auditcomité (totaal: 6) Benoemings- en bezoldigingscomité Raad en andere comités
Christine VANDERVEEREN  8/8   2/2

17.400,02

Mieke OFFECIERS 11 6   21 499,96
Laurent VRIJDAGHS 11 6   21 499,96
Jan CORNILLIE 11   2 19 899,96
Jacques ETIENNE 10   2 22.251,59
Sylviane PORTUGAELS 10     18.599,96
Ruben LECOK 10     18.599,96
Pierre PROVOST 10 5   21.099,96
Lieve SCHUERMANS 10 6   20.999,96

 

Gedelegeerd bestuurder:

Er wordt niet voorzien in een bijkomende bezoldiging voor zijn mandaat op de raad van bestuur.

Directiecomité

Op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité bepaalt de raad van bestuur de bezoldiging en de voordelen die worden toegekend aan de leden van het directiecomité.

De raad van bestuur heeft prestatiecriteria ingevoerd voor de gedelegeerd bestuurder en de directeurs-generaal. Dit principe is tevens van toepassing op de hogere kaderleden.

Een studie van Hudson (2017) leert ons dat de verhouding tussen de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder en het laagste salaris bij Infrabel 8:1 bedraagt. Bij ondernemingen met een vergelijkbare omvang en omzet (openbare diensten en andere sectoren samen) bedraagt die verhouding gemiddeld 16:1. 

Jaar 2016 CEO Directeurs-generaal
1. Veiligheid 20 % van 20 tot 25 %
2. Stiptheid 17,5 % van 15 tot 21,5 %
3. Financiële resultaten 15 % van 5 tot 15 %
4. Uitvoering van de investeringen 5 % van 5 tot 25 %
5. Uitvoering van het strategisch plan Focus 7,5 % van 8,5 tot 10 %
6. Uitvoering van het beheerscontract 15 % van 5 tot 7,5 %
SUBTOTAAL 80 % 80 %
Individuele beoordeling 20 % 20 %
T0TAAL 100 % 100 %

 

Gedelegeerd bestuurder:

 • Vast jaarlijks gedeelte: 230.000€ (bedrag wordt geïndexeerd) 
 • Maximaal variabel gedeelte: 60.000€ (bedrag wordt geïndexeerd) 
 • Jaarlijkse vergoeding voor werkingskosten: alle jaarlijkse kosten die worden gemaakt bij de uitvoering van het mandaat, zijn ten laste van Infrabel
Naam Luc LALLEMAND
Vaste vergoeding

235.891,86 € brutovergoeding als zelfstandige (voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016)

Variabele vergoeding* 61.537,00 € (voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 en uit te betalen in 2017)
T0TAAL 297.428,86 € brutovergoeding (voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016)
Andere voordelen Bedrijfswagen voor 4.334,62 €

 

*In april 2016 werd een variabele vergoeding van 60.368 € uitbetaald voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

Directeurs-generaal:

 • Vast jaarlijks gedeelte: 180.000€ (bedrag wordt geïndexeerd) 
 • Maximaal variabel gedeelte: 50.000€ (bedrag wordt geïndexeerd) 

 

Totaalbedrag voor alle leden van het directiecomité, uitgezonderd de gedelegeerd bestuurder
Vaste vergoeding 563.831,79€ bruto basisloon (vakantiegeld inbegrepen)
Variabele vergoeding*

151.751,73€ (voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 en uit te betalen in 2017)

T0TAAL 715.583,52€
Andere voordelen Bedrijfswagen als voordeel in natura voor 10.963,65€

 

*In mei 2016 werd een variabele vergoeding van 150.000 € uitbetaald voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015