Algemene voorwaarden nieuwsbrief van de cel Info Buurtbewoners van Infrabel

Local and Resident Affairs

Infrabel NV

Marcel Broodthaersplein 2

1060 Brussel

 

Ondernemingsnummer : 0869.763.267

Hierna genoemd Infrabel

Gegevensbescherming

  1. Verzameling, gebruik en/of verwerking

Infrabel zal de gegevens uit het formulier ter inschrijving voor de nieuwsbrief van de cel Buurtbewoners van Infrabel verzamelen, verwerken en/of gebruiken met het oog op de uitvoering van direct marketing, markt- en opinieonderzoeksactiviteiten (via post en/of elektronische communicatie).

De voor vermelde nieuwsbrief heeft tot doel u te informeren over:

  • De vooruitgang van een specifieke werf van Infrabel waarvoor u zich via onze website heeft ingeschreven.
2. Overdracht aan derde partijen

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

3. Toegang tot en beveiliging van persoonsgegevens

Alleen de personeelsleden die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling vermeld in artikel 1 en voor IT-beveiligings-  en  -onderhoudswerken zullen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Infrabel treft bovendien uitgebreide technische en organisationele maatregelen om  de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen en herziet en verbetert deze maatregelen regelmatig voor zover nodig om aan de veranderde wettelijke bepalingen ter zake te kunnen voldoen en/of nieuwe verbeteringen op technologisch vlak te kunnen aanbrengen.

4. Juistheid en verbetering van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u op ieder ogenblik uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren, aanpassen of wissen, door hier te klikken. In dat verband treedt Infrabel op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met Infrabel via info.projecten@infrabel.be.

5. Intrekken van uw toestemming

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief van de cel Info Buurtbewoners te ontvangen op elk moment opnieuw intrekken door hier te klikken of via info.projecten@infrabel.be.

6. Wijzigingen aangebracht aan de algemene voorwaarden van toepassing op de nieuwsbrief

Indien Infrabel van plan is om wijzigingen aan onderhavige algemene voorwaarden aan te brengen, zal Infrabel u hiervan vooraf op de hoogte brengen. Indien u binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van dergelijke kennisgeving geen bezwaar hebt aangetekend, zal de wijziging geacht worden door u aanvaard te zijn. Infrabel zal u aan het begin van deze termijn, d.w.z. op het ogenblik van kennisgeving van de wijziging, herinneren aan het belang van uw reactie.